Pozvánka na valnou hromadu

29. 6. 2020

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 

Představenstvo obchodní společnosti Jeseník Industrial Park, a.s., IČO: 451 92 481, se sídlem Jeseník, Lipovská 19, PSČ 790 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 410 (dále jen “společnost“) tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se koná dne 03.08.2020 v 09.30 hodin v advokátní kanceláři JUDr. Jana Krouského, Arbesovo náměstí 257/7, Smíchov, 15000 Praha 5, III. patro, zasedací místnost, s tímto navrženým pořadem jednání:

 

  1. Prezence akcionářů Společnosti, kontrola usnášeníschopnosti zahájení valné hromady.
  2. Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů a osob pověřených sčítáním hlasů.
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
  4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019.
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
  6. Různé, závěr valné hromady.

 

Prezence akcionářů bude probíhat od 09.15 hodin v místě konání valné hromady.

 

Informace k některým bodům pořadu jednání:

 

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání

Představenstvo navrhuje následující složení orgánů valné hromady – JUDr. Jan Krouský – předseda valné hromady, Mgr. Ing. Miroslav Ševčík – zapisovatel, Jan Matějovský, Jiří Šimůnek – ověřovatelé zápisu, JUDr. Jan Krouský – osoba pověřená sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 Zákona o obchodních korporacích zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

 

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti je akcionářům společnosti každoročně předkládána v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti a je k dispozici akcionářům společnosti na valné hromadě a v sídle společnosti. Zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za rok 2019.

 

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2019.

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat roční účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě ke schválení společně s návrhem na rozdělení zisku. Účetní závěrka je k dispozici akcionářům na valné hromadě a v sídle společnosti. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti. Podstatné údaje z účetní závěrky (v tis. Kč): Aktiva celkem/pasiva celkem: 22 664, vlastní kapitál: 15.415, Cizí zdroje: 245, tržby z prodeje výrobků a služeb: 1.890, čistý obrat za účetní období: 2.171, výsledek hospodaření za účetní období: 95.

Valná hromada schvaluje, aby zisk za rok 2019 ve výši 95 675,74 CZK byl převeden a zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku, resp. o způsobu naložení se ztrátou společnosti, je podle zákona o obchodních korporacích  a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Vzhledem k relativně nízké výši ztráty není třeba přijímat žádná zvláštní rozhodnutí.

 

Upozornění pro akcionáře:

 

Představenstvo akcionáře informuje, že v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2013, Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se ke dni 1.1.2014 listinné akcie společnosti znějící na majitele změnily na listinné akcie na jméno, přičemž tato skutečnost nebyla dosud zapsána do obchodního rejstříku. Akcionáři vlastnící listinné akcie na jméno se upozorňují na povinnost podle ustanovení § 9 cit. zák. sdělit písemně společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů dle ustanovení § 264 odst. 2 zákona o obchodních korporacích do dne konání této řádné valné hromady společnosti.

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady nebo návrhy na zařazení dalších bodů jednání valné hromady, doručí písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti do 5 pracovních dnů před konáním valné hromady. To neplatí pro návrh na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

 

V Praze dne 29.06.2020

 

 

Představenstvo obchodní společnosti Jeseník Industrial Park, a.s.