POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

15. 10. 2017

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti Jeseník Industrial Park, a.s., IČ: 451 92 481, se sídlem Jeseník, Lipovská 19, PSČ 790 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 410 (dále jen “společnost“) tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se koná dne 20. 11. 2017 v 10:00 hodin v AK JUDr. Jan Krouský, Arbesovo náměstí 257/7, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00 s tímto navrženým pořadem jednání:

 

  1. Prezence akcionářů společnosti, kontrola usnášeníschopnosti zahájení valné hromady.
  2. Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů a osob pověřených sčítáním hlasů.
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
  4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016.
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
  6. Různé.
  7. Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.45 hodin v místě konání valné hromady.

Informace k některým bodům pořadu jednání:

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání

Představenstvo navrhuje následující složení orgánů valné hromady – JUDr. Jan Krouský – předseda valné hromady, Mgr. Ing. Miroslav Ševčík – zapisovatel, Jan Matějovský, Jiří Šimůnek – ověřovatel zápisu, JUDr. Jan Krouský – osoba pověřená sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 Zákona o obchodních korporacích zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem společnosti

Zdůvodnění: Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti je akcionářům společnosti každoročně předkládána v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti a je k dispozici akcionářům společnosti na valné hromadě a v sídle společnosti. Zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za rok 2016.

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2016.

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat roční účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě ke schválení společně s návrhem na rozdělení zisku. Účetní závěrka je k dispozici akcionářům na valné hromadě a v sídle společnosti. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti.

Valná hromada schvaluje, aby zisk za rok 2016 ve výši  1.934.360,45 CZK byl převeden a zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých období.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

K bodu 5: Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2016 (v tis. CZK):

Aktiva  23.311, Stálá aktiva 5.409, Pasiva 23.311, Vlastní kapitál 15.294, Náklady 4.511, Výnosy 6.446, HV před zdaněním (zisk) 2.388.

Upozornění pro akcionáře:

Představenstvo akcionáře informuje, že ke dni 1.1.2014 se listinné akcie společnosti znějící na majitele změnily na listinné akcie na jméno v souladu s ust. § 2 zákona č. 134/2013, Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, přičemž tato skutečnost nebyla dosud zapsána do obchodního rejstříku. Akcionáři vlastnící listinné akcie na jméno se upozorňují na povinnost podle ust. § 9 zák. č. 134/2013, Sb., sdělit písemně společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů dle ust. § 264 odst. 2 zákona o obchodních korporacích do dne konání této řádné valné hromady společnosti.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady nebo návrhy na zařazení dalších bodů jednání valné hromady, doručí písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti do 5 pracovních dnů před konáním valné hromady. To neplatí pro návrh na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

V Praze dne 9.10.2017

Představenstvo společnosti Jeseník Industrial Park, a.s.