Pozvánka na valnou hromadu

30. 5. 2016

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti Jeseník Industrial Park, a.s., IČ: 451 92 481, se sídlem Jeseník, Lipovská 19, PSČ 790 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 410 (dále jen “společnost“) tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se koná dne 01.07. 2016 v 10:00 hodin v AK JUDr. Jan Krouský, Arbesovo náměstí 257/7, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00 s tímto navrženým pořadem jednání:

 

 1. Prezence akcionářů společnosti, kontrola usnášeníschopnosti zahájení valné hromady.
 2. Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů a osob pověřených sčítáním hlasů.
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.
 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015.
 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.
 6. Odvolání a volba členů představenstva společnosti
 7. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
 8. Projednání a schválení Pravidel pro odměňování členů orgánů a vrcholových manažerů společnosti pro rok 2016
 9. Schválení smluv o výkonu funkce člena orgánu společnosti
 10. Různé.
 11. Závěr valné hromady.

 

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.45 hodin v místě konání valné hromady.

 

Informace k některým bodům pořadu jednání:

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání

Představenstvo navrhuje následující složení orgánů valné hromady – JUDr. Jan Krouský – předseda valné hromady, Mgr. Ing. Miroslav Ševčík – zapisovatel, Jan Matějovský, Jiří Šimůnek – ověřovatel zápisu, JUDr. Jan Krouský – osoba pověřená sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 Zákona o obchodních korporacích zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem společnosti

Zdůvodnění: Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti je akcionářům společnosti každoročně předkládána v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti a je k dispozici akcionářům společnosti na valné hromadě a v sídle společnosti. Zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za rok 2015.

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2015.

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat roční účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě ke schválení společně s návrhem na rozdělení zisku. Účetní závěrka je k dispozici akcionářům na valné hromadě a v sídle společnosti. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti.

Valná hromada schvaluje, aby zisk za rok 2015 ve výši 79.179,92 CZK byl převeden a zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých období.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

K bodu 5: Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2015 (v tis. CZK):

Aktiva 20.910, Stálá aktiva 7.483, Pasiva 20.910, Vlastní kapitál 13.359, Náklady 2.347, Výnosy 2.426, HV před zdaněním (zisk) 101.

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání:

Valná hromada odvolává člena představenstva Mgr. Ing. Miroslava Ševčíka, nar. 7. srpna 1979, bytem Na Kampě 496/4, Malá Strana, 118 00 Praha 1.

Valná hromada odvolává člena představenstva Jana Matějovského, nar. 6. dubna 1945, bytem Lipovská 1168/54, 790 01 Jeseník.

Valná hromada volí členem představenstva Mgr. Ing. Miroslava Ševčíka, nar. 7. srpna 1979, bytem Na Kampě 496/4, Malá Strana, 118 00 Praha 1.

Valná hromada volí členem představenstva Jana Matějovského, nar. 6. dubna 1945, bytem Lipovská 1168/54, 790 01 Jeseník.

Zdůvodnění:  Účelem změn je soulad funkčního období s členy dozorčí rady.

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání:

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Mgr. Helenu Chovančíkovou, dat. nar. 10. září 1964, bytem Bělá 27, 790 01 Bělá pod Pradědem.

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady PaedDr. Rostislava Kudláče, dat. nar. 16. února 1943, bytem č.p. 180, 788 14 Petrov nad Desnou.

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Josefa Žváčka, dat. nar. 14. ledna 1942, bytem U Hřiště 363, Žilina, 741 01 Nový Jičín.

Valná hromada volí členem dozorčí rady Mgr. Helenu Chovančíkovou, dat. nar. 10. září 1964, bytem Bělá 27, 790 01 Bělá pod Pradědem.

Valná hromada volí členem dozorčí rady JUDr. Jana Krouského, dat. nar. 21. srpna 1978, bytem Na Kvintusce 905/5, Dejvice, 160 00 Praha 6.

Valná hromada volí členem dozorčí rady Mgr. Andreu Stachovou, dat. nar. 10. února 1975, bytem Dědinská 897/17, Ruzyně, 161 00 Praha 6.

Zdůvodnění: Účelem změn je optimalizace kontrolních struktur společnosti a soulad funkčního období s členy představenstva.

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje výše odměn členů orgánů společnosti pro rok 2016 na návrh představenstva takto:

Předseda představenstva – měsíční odměna 10.000,- CZK

Člen představenstva – měsíční odměna 2.000,- CZK

Předseda dozorčí rady – měsíční odměna 3.000,- CZK

Člen dozorčí rady – měsíční odměna 1.500,- CZK

Zdůvodnění: Schvalování výše odměny člena orgánů společnosti patří do působnosti valné hromady.

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti předložené představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Schvalování smluv o výkonu funkce člena orgánů společnosti patří do působnosti valné hromady.

Upozornění pro akcionáře:

Představenstvo akcionáře informuje, že ke dni 1.1.2014 se listinné akcie společnosti znějící na majitele změnily na listinné akcie na jméno v souladu s ust. § 2 zákona č. 134/2013, Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, přičemž tato skutečnost nebyla dosud zapsána do obchodního rejstříku. Akcionáři vlastnící listinné akcie na jméno se upozorňují na povinnost podle ust. § 9 zák. č. 134/2013, Sb., sdělit písemně společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů dle ust. § 264 odst. 2 zákona o obchodních korporacích do dne konání této řádné valné hromady společnosti.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady nebo návrhy na zařazení dalších bodů jednání valné hromady, doručí písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti do 5 pracovních dnů před konáním valné hromady. To neplatí pro návrh na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

V Praze dne 30.05.2016

Představenstvo společnosti Jeseník Industrial Park, a.s.