Pozvánka na valnou hromadu

24. 5. 2015

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti Jeseník Industrial Park, a.s., IČ: 451 92 481, se sídlem Jeseník, Lipovská 19, PSČ 790 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 410 (dále jen “společnost“) tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se koná dne 30. 6. 2015 v 10:00 hodin v AK JUDr. Jan Krouský, Arbesovo náměstí 257/7, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00 s tímto navrženým pořadem jednání:

  1. Prezence akcionářů společnosti, kontrola usnášeníschopnosti zahájení valné hromady.
  2. Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů a osob pověřených sčítáním hlasů.
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.
  4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014.
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.
  6. Projednání a schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady.
  7. Různé.
  8. Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.45 hodin v místě konání valné hromady.

Informace k některým bodům pořadu jednání:

K bodu 2: představenstvo navrhuje následující složení orgánů valné hromady – JUDr. Jan Krouský – předseda valné hromady, Mgr. Ing. Miroslav Ševčík – zapisovatel, Jan Matějovský, Jiří Šimůnek – ověřovatel zápisu, JUDr. Jan Krouský – osoba pověřená sčítáním hlasů.

K bodům 4 až 6: Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2014 (v tis. CZK):

Aktiva 20.946, Stálá aktiva 7.367, Pasiva 20.946, Vlastní kapitál 13.281, Náklady 2.397, Výnosy 2.483, HV před zdaněním (zisk) 86. Představenstvo navrhuje převést zisk na účet nerozděleného zisku předchozích let.

K bodu 6. představenstvo navrhuje schválení odměn pro členy představenstva a dozorčí rady ve stejné výši, jako v uplynulém roce.

Upozornění pro akcionáře:

Představenstvo akcionáře informuje, že ke dni 1.1.2014 se listinné akcie společnosti znějící na majitele změnily na listinné akcie na jméno v souladu s ust. § 2 zákona č. 134/2013, Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, přičemž tato skutečnost nebyla dosud zapsána do obchodního rejstříku. Akcionáři vlastnící listinné akcie na jméno se upozorňují na povinnost podle ust. § 9 zák. č. 134/2013, Sb., sdělit písemně společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů dle ust. § 264 odst. 2 zákona o obchodních korporacích do dne konání této řádné valné hromady společnosti.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady nebo návrhy na zařazení dalších bodů jednání valné hromady, doručí písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti do 5 pracovních dnů před konáním valné hromady. To neplatí pro návrh na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

V Jeseníku dne 20. května 2015

Představenstvo společnosti Jeseník Industrial Park, a.s.