Pozvánka na valnou hromadu

20. 4. 2014

Představenstvo obchodní společnosti JESDREV Jeseník, a.s., IČ: 451 92 481, se sídlem Jeseník, Lipovská 19, PSČ 790 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 410 (dále jen “společnost“) tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se koná dne 22. 5. 2014 v 09:00 hodin v v notářské kanceláři JUDr. Marie Malé, v Praze 2, Karlovo náměstí 17, s tímto navrženým pořadem jednání: 

 1. Prezence akcionářů společnosti, kontrola usnášeníschopnosti zahájení valné hromady.
 2. Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů a osob pověřených sčítáním hlasů.
 3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti; rozhodnutí valné hromady o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v plném rozsahu ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona.
 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013.
 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
 7. Odvolání člena představenstva společnosti.
 8. Odvolání člena dozorčí rady společnosti.
 9. Volba člena dozorčí rady společnosti.
 10. Projednání a schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady. Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady.
 11. Různé.
 12. Závěr valné hromady. 

Prezence akcionářů bude probíhat od 8.45 hodin v místě konání valné hromady.

Informace k některým bodům pořadu jednání:

K bodu 2: představenstvo navrhuje následující složení orgánů valné hromady – JUDr. Jan Krouský – předseda valné hromady, Mgr. Ing. Miroslav Ševčík – zapisovatel, Jan Matějovský, Jiří Šimůnek – ověřovatel zápisu, JUDr. Jan Krouský – osoba pověřená sčítáním hlasů.

K bodu 3: představenstvo navrhuje přijetí úplného znění stanov. Navrhovaná změna stanov spočívá zejména ve změně obchodní firmy na Jeseník Industrial Park a.s., v přizpůsobení právní úpravě zákona o obchodních korporacích, v zavedení dualistického systému řízení společnosti, v němž představenstvo bude mít pouze dva členy, v zavedení možnosti zasílání pozvánky na valnou hromadu emailem, ve stanovení 40 % usnášeníschopnosti valné hromady, ve stanovení způsobu jednání za společnost tak, že za ni jedná každý z členů představenstva samostatně atd., a v podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku. Návrh úplného znění stanov bude akcionářům zpřístupněn k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady, a to každý pracovní den v době od 10.00 do 12:00 hodin, nebo jim může být zaslán elektronicky na základě žádosti, zaslané na e-mail jan.matejovsky@jesdrev.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a na své nebezpečí i prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

K bodům 4 až 6: Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2013 (v tis. CZK):

Aktiva 20.671, Stálá aktiva 7.367, Pasiva 20.671, Vlastní kapitál 13.211, Náklady 2.823, Výnosy 2.866, HV před zdaněním (zisk) 44. Představenstvo navrhuje převézt zisk na účet nerozděleného zisku předchozích let.

K bodu 7: představenstvo navrhuje odvolání PaedDr. Rostislava Kudláče z představenstva z důvodu zavedení dualistického systému dle ZOK a změny počtu členů představenstva.

K bodu 8 a 9: představenstvo navrhuje odvolání Jaroslavy Kovářové z dozorčí rady a volbu PaedDr. Rostislava Kudláče do dozorčí rady, a to v návaznosti na změny dle bodu 7.

K bodu 10. představenstvo navrhuje schválení odměn pro členy představenstva a dozorčí rady ve stejné výši, jako v uplynulém roce.

Upozornění pro akcionáře:

Představenstvo akcionáře informuje, že ke dni 1.1.2014 se listinné akcie společnosti znějící na majitele změnily na listinné akcie na jméno v souladu s ust. § 2 zákona č. 134/2013, Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, přičemž tato skutečnost nebyla dosud zapsána do obchodního rejstříku. Akcionáři vlastnící listinné akcie na jméno se upozorňují na povinnost podle ust. § 9 zák. č. 134/2013, Sb., sdělit písemně společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů dle ust. § 264 odst. 2 zákona o obchodních korporacích do dne konání této řádné valné hromady společnosti.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady nebo návrhy na zařazení dalších bodů jednání valné hromady (v tomto případě ovšem pouze jedná-li se o tzv. „kvalifikovaného akcionáře“), doručí písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti do 5 pracovních dnů před konáním valné hromady. To neplatí pro návrh na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

V Jeseníku dne 14. dubna 2014

Představenstvo společnosti JESDREV Jeseník a.s.